Kancelarija za IT i eUpravu

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu osnovana je Uredbom o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Službeni glasnik RS“, broj 73/17, 8/19) kojom je propisano da Kancelarija preuzima prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu nastalu u radu Direkcije za elektronsku upravu (koja je prestala sa radom dana 26.06.2017. godine saglasno članu 13, stav 3. Zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima („Službeni list RS“ br. 62/2017), potrebne za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom (stav 1.). Kancelarija preuzima prava, obaveze, zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa potrebne za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom (član 6. stav 1.).

Delokrug Kancelarije

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na:

  • projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade;
  • razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono - komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono - komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade;
  • projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa;
  • poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa);
  • pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa;
  • planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade;
  • koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, praćenje i promociju povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije kroz Platformu "Srbija stvara", sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije;
  • kao i druge poslove određene posebnim propisima.

 

Kancelarija može pružati stručnu pomoć drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za njihove potrebe.

Poslove iz svoje nadležnosti Kancelarija vrši za sve organe državne uprave, osim za one koji zbog specifičnosti poslova imaju svoje službe za vršenje tih poslova.

Osnovni podaci

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Sedište: Nemanjina 11, Beograd

Matični broj: 07020171

PIB: 110177886