Kancelarija za IT i eUpravu

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obrazovana kao služba Vlade dana 05.08.2017. godine, Uredbom o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Službeni glasnik RS“ 73/17, 8/19), nastavlja rad kao posebna organizacija, u skladu sa delokrugom utvrđenim članom 28 tačka 11) i članom 38a Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ 128/20, 116/22)

 

Delokrug kancelarije

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i primenu standarda i mera u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade; uspostavljanje i vođenje registra koji sadrži genetičke, biomedicinske i druge podatke od značaja za istraživanja i razvoj u oblasti biotehnologije, bioinformatike, bioekonomije, genetike i medicine, kao i druge poslove određene zakonom.

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja stručne poslove koji se odnose na: projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave; učešće u uspostavljanju i vođenju informacionih sistema u kojima organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja vode podatke u registrima od značaja za pružanje usluga elektronske uprave i registrima od značaja za naučna istraživanja; povezivanje podataka iz registara u nadležnosti drugih državnih organa; upotrebu podataka i resursa informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave razvojem pametnih gradova i pametne Srbije; pripremu podataka za razvoj sistema veštačke inteligencije i obradu od strane državnih organa i organizacija, naučnoistraživačkih organizacija i privrede, uz sprovođenje mera zaštite podataka o ličnosti, naročito pseudonimizacije i anonimizacije; projektovanje, izgradnju, povezivanje, razvoj i održavanje resursa informaciono-komunikacionih tehnologija i infrastrukture potrebnih za pružanje usluga elektronske uprave, kao i podršku u primeni navedenih tehnologija; poslove za potrebe centra za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema republičkih organa; pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa i planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade, kao i druge poslove određene zakonom.

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja i poslove koordinacije pružanja podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, kao i praćenja i promocije povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije, s ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Republike Srbije.

 

Osnovni podaci

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Sedište: Nemanjina 11, Beograd

Matični broj: 18820803

PIB: 110177886