Lista standarda interoperabilnosti

 

Opšte informacije

 

Prva verzija preporuka za primenu standarda u javnom sektoru/javnoj administraciji u Republici Srbiji u oblasti tehničke interoperabilnosti, dokument pod nazivom „Lista standarda interoperabilnosti” v.1.0, objavljen je 08. septembra 2014. godine i sadržao je spisak preporučenih standarda sa njihovom kompletnom referencom.

U skladu sa novim tehnološkim zahtevima, inovacijama i potrebama korisnika, urađena je druga verzija dokumenta, pod nazivom „Lista standarda interoperabilnosti” v.2.1 - Tehnička interoperabilnost, koja obuhvata ažuriranje predhodne verzije, usaglašena je sa novim nacionalnim zakonskim propisima uzimajući u obzir i najnovije preporuke Evropske unije i prilagođena je tehnološkim novinama.

 

Koncept interoperabilnosti

 

Pružanje boljih javnih usluga, koje su prilagođene potrebama građana i privrednih subjekata, zahteva nesmetan protok informacija na nivou čitavog javnog sektora/javne administracije, a to se postiže kroz interoperabilnost, koja predstavlja sposobnost sistema informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i poslovnih procesa koje podržavaju, da razmenjuju podatke i omoguće zajedničko korišćenje informacija i znanja.

 

Tehnička interoperabilnost

 

Tehnička interoperabilnost se odnosi na sva tehnička pitanja (tehnologiju, standarde i smernice) kojima se garantuje da će tehničke komponente informaciono komunikacionih sistema organa koji međusobno posluju biti u stanju da sarađuju. Cilj jeste koordinacija i usklađivanje poslovnih procesa i informacionih arhitektura koje premošćavaju unutrašnje i međusobne organizacione granice. Tehnička interoperabilnost obuhvata infrastrukturu koja povezuju sisteme i usluge. Ona uključuje pitanja kao što su specifikacije interfejsa, interkonekcije, usluge integracije podataka, prezentacije i razmenu, sigurne komunikacione protokole i sl.

 

Kategorizacija standarda

 

U okviru tehničke interoperabilnosti napravljena je kategorizacija tehničkih standarda za podršku predložene arhitekture u domenima modeliranja procesa, podataka, arhitekture aplikacija, klijenata, prezentacija, komunikacije, povezivanja sa pozadinskom bazom i bezbednošću. Tehnički standardi su organizovani u nekoliko oblasti, shodno modelu na sledećoj slici, uz napomenu da pojedini standardi mogu pripadati jednoj ili više oblasti.