Rukovođenje

Opis funkcija rukovodilaca

Radom Kancelarije rukovodi v.d. direktor Milan Latinović , koji je postavljen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 10. novembra 2022. godine.


Direktor v.d. Milan Latinović 


Zamenik direktora Zoran Mišić


Pomoćnik direktora Biljana Marić, rukovodilac Sektora za razvoj informacionih sistema i elektronske uprave


Sektora za standarde digitalizacije 

 

Sektor za podršku i nabavke

Pomoćnik direktora Slaviša Antić, rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove

 

Pomoćnik direktora Nenad Rakić, rukovodilac Sektora za sistemske servise i licenciranje

 

Pomoćnik direktora Boban Mihailović, rukovodilac Sektora za državne data centre

 

Pomoćnik direktora Aleksandar Milinković, rukovodilac Sektora za IT infrastrukturu

 

Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza

Radom Kancelarije rukovodi direktor.

 

Direktor predstavlja Kancelariju i za svoj rad i rad Kancelarije kojom rukovodi odgovara Vladi, a u pogledu načina vršenja poslova predsedniku Vlade.

 

Zamenik direktora Kancelarije zamenjuje direktora Kancelarije u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti i zastupa ga u poslovima koje mu poveri direktor i vrši druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

 

Pomoćnici direktora Kancelarije neposredno rukovode sektorom; organizuju, koordiniraju i usmeravaju rad unutrašnjih jedinica u okviru sektora; programiraju i planiraju zadatke i poslove sektora; obavljaju i druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

 

Za svoj rad i rad sektora pomoćnici direktora odgovaraju direktoru Kancelarije.

 

Radom užih unutrašnjih jedinica rukovode načelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe.

 

Za svoj rad i rad uže unutrašnje jedinice kojom rukovode načelnik odeljenja, šef odseka, šef službe i rukovodilac grupe odgovaraju direktoru i pomoćniku direktora.