Projekat EDGE

Kroz implementaciju EDGE projekta, koga finansira Svetska banka a implementira Kancelarija za IT i eUpravu, očekuje se poboljšanje efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave, smanjenje administrativnih troškova i vremena potrebnog za pružanje usluga, kao i povećanje zadovoljstva građana i privrede pruženim uslugama. Projektom će takođe biti podržana digitalna transformacija društva u celini, stvarajući osnovu za dalji razvoj digitalne ekonomije i povećanje konkurentnosti Srbije na globalnom tržištu.

 

Kreiranje osnove za pružanje digitalnih usluga

Temelj za uspešnu digitalizaciju usluga javne uprave predstavlja razvijena i adaptibilna digitalna infrastruktura. Zato se u okviru projekta EDGE razvija i finansira platforma za interoperabilnost, kao integrisani alat za bezbednu razmenu podataka između državnih organa. Kreiranjem ove platforme državni organi će moći da razmenjuju potrebne podatke i elektronsku dokumentaciju prilikom pružanja usluga građanima i privredi.

EDGE igra i bitnu ulogu u konsolidaciji ključnih javnih registara i kreiranju jedinstvenog meta-registra koji unapređuje efikasnost i jednostavnost pristupa podacima. Ovaj proces ne samo da smanjuje administrativno opterećenje, već i omogućava harmonizaciju podataka iz različitih registara. Kroz konsolidaciju ključnih registara, kao što su registri koji su u nadležnosti različitih institucija i ministarstava uključujući poreze, carinu, registar stanovništva, katastar i slično, biće stvorena sveobuhvatna platforma koja olakšava pristup informacijama na integrisan način. Očekuje se da će rezultat ovog procesa biti metaregistar usklađen sa centralnim IoP-om, čime će se postići sinhronizacija ključnih registara u skladu s najvišim standardima. Kroz uspostavljanje ovog metaregistra, postiže se bolja koordinacija i deljenje podataka između različitih sektora i državnih organa.

U procesu digitalizacije jednu od ključnih uloga igra i upravljanje podacima i njihova zaštita, pa je projektom obuhvaćena i podrška radu Državnog Data centra u Kragujevcu koja uključuje nabavku hardvera i softvera i sistema za povezivanje. Na ovaj način unapređuje se opšta spremnost Republike Srbije da na nacionalnom nivou odgovori na rizike u digitalnom okruženju.

Obezbeđenje privatnosti podataka u digitalnom okruženju je aspekt koji uključuje odgovorno i etičko rukovanje podacima o ličnosti. U ovom procesu neophodno je da državni organi zaštite prava pojedinca i omoguće da se prednosti tehnologije ostvare bez ugrožavanja privatnosti podataka. S tim u vezi, projektom je predviđeno i finansiranje aktivnosti koje se odnose na podizanje svesti o informacionoj bezbednosti i unapređenje znanja državnih službenika o zaštiti podataka o ličnosti.

Projekat je već omogućio uspostavljanje nove mreže državnih organa, koja obezbeđuje visoku dostupnost podataka i optimalno iskorišćenje mrežnih resursa; mrežnog operativnog centra (NOC), koji pruža mogućnost orkestracije mrežnih resursa; bezbednosnog operativnog centra (SOC), čije funkcije upravljaju rizičnim transakcijama na mreži, kao i procedure i alate za tretiranje hitnih slučajeva na mreži ( Computer Emergency Response Team (CERT)). U veoma kratkom roku, kroz ove aktivnosti, obezbeđeni su uslovi održivosti funkcija mreže, neophodnih za svakodnevni rad državnih organa. Podrška projekta unapređenju kritične infrastrukture se nastavlja kroz uspostavljanje laboratorije za sajber bezbednost i centra za obuku, ali i daljim ulaganjima u sistemska rešenja za održavanje informacione bezbednosti i cloud okruženja.

 

Digitalne usluge po meri građana

Druga komponenta projekta odnosi se na unapređenje pozadinskih procesa radi smanjenja administrativnih opterećenja i povećanja efikasnosti pružanja usluga, što se sprovodi kroz reinženjering, digitalizaciju i pilotiranje odabranih eUsluga.

Projekat je obezbedio izradu sveobuhvatnog kataloga administrativnih usluga za građane. U procesu izrade kataloga identifikovano je preko 2000 administrativnih procesa po zahtevu građana, a uspostavljena je i metodologija klasifikacije i kvalifikovanja tih administrativnih procesa za reinženjering i digitalizaciju.

U fazi reinženjeringa administrativnih procesa, identifikovano je preko 150 usluga, koje su prioritetne za dalju automatizaciju i eliminisanje suvišnih procedura. Projekat predviđa digitalizaciju najvećeg broja ovih usluga, kao i unapređenje najfrekventnijih servisa koji su već u upotrebi. Naredni period treba da donese digitalizaciju više od 30 novih usluga za građane.

 

Razvoj digitalnih veština

Kroz stalno usavršavanje i podršku razvoju digitalnih veština zaposlenih, javni sektor postaje agilniji, prilagodljiviji i sposoban da odgovori na promene u digitalnom okruženju, čime se dalje unapređuje efikasnost i kvalitet pružanja usluga građanima.

U okviru projekta EDGE realizuju se obuke pri Nacionalnoj akademiji za javnu upravu (NAJU). Do sada je više od 8.500 državnih službenika prošlo obavezne obuke elektronskog kancelarijskog poslovanja, a dalji programi obuka su trenutno u procesu akreditacije za 2024 godinu. Projekat teži da sve dalje obuke budu 100% onlajn u cilju maksimalnog odziva polaznika i eliminisanja logističkih troškova dolaska u centre za obuku.

Takođe preko NAJU platforme, EDGE planira da obuči 150 službenika iz ministarstava, državnih organa i lokalnih samoupravama koji će preuzeti uloge DPO (data protection officer - lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti). Dodatno, više od 5.000 državnih službenika proći će obuke s ciljem podizanja svesti o važnosti bezbednosti podataka o ličnosti i informacione bezbednosti, u skladu s aktuelnim pravnim okvirom.

Povratne informacije od strane građana i privrede igraju ključnu ulogu u daljem razvoju eUprave i usluga koje ona pruža, pa je uspostavljanje aktivnog mehanizma za angažovanje građana na ocenjivanju iskustva pruženom uslugom je jedan od primarnih ciljeva projekta.

Stavovi građana i privrednog sektora će se tokom projekta ispitivati i putem posebno kreiranih istraživanja javnosti ili na fokus grupama, kako bi se nalazi koristili za ostvarenje što boljih rezultata projekta. 

Projekat EDGE se realizuje u saradnji sa brojnim domaćim kompanijama, koje su ovim putem dobile priliku da, zajedno sa Svetskom bankom i Kancelarijom za IT i eUpravu, učestvuju u izgradnji digitalnog društva Srbije.