Sektor za podršku i nabavke

U Sektoru za podršku i nabavke obavljaju se sledeći poslovi: podrška građanima i zaposlenima u državnim organima i organima uprave u korišćenju informacionih tehnologija: magistrale državnih organa i servisa, nacionalnog Portala eUprava i drugih portala, usluga i aplikacija u nadležnosti Kancelarije, servisa za identifikaciju i autorizaciju korisnika elektronske uprave, tehnoloških rešenja u oblasti elektronske uprave, primene informacionih tehnologija u elektronskoj upravi; prijem, registracija, obrada i rešavanje pitanja, zahteva i primedbi građana, zaposlenih u organima državne uprave i lokalnih samouprava i privrednih subjekata, a koji su vezani za korišćenje aplikacija koje su u nadležnosti Kancelarije; organizacija planiranja, pripreme i sprovođenja postupaka javnih nabavki; organizacija planiranja, pripreme i sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje; organizacija planiranja, pripreme i sprovođenja postupaka nabavki društvenih i drugih posebnih usluga, kao posebnog režima nabavki; kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za podršku i nabavke obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

1.1.     Odsek za Kontakt centar i

1.2.     Grupa za sprovođenje postupaka nabavki.

 

Opširnije