Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove

U Sektoru za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za Kancelariju koji se odnose na: pravna, kadrovska, finansijska, računovodstvena, poslove obezbeđivanja javnosti rada Kancelarije, administrativne poslove; poslove planiranje rada i izveštavanje o radu Kancelarije; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlje na radu; rukovanje opremom; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica, saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove formiraju se uže unutrašnje jedinice:

5.1. Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove i

5.2. Grupa za finansijske poslove.

 

Opširnije