8. Koji organi i njihove veb prezentacije se ocenjuju i u skladu sa kojim podzakonskim aktom ?

Uredbom se uređuju bliži uslovi za izradu i održavanje veb prezentacije organa. Ocenjivanje veb prezentacija vrši se u skladu sa Uredbom, a ocenjuju se veb prezentacije: državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja.

Organi su dužni da jednom godišnje sprovede postupak analize usaglašenosti svojih veb prezentacija sa uslovima utvrđenim ovom Uredbom kroz postupak samoocenjivanja, a Kancelarija je  dužna da jednom godišnje izveštava Vladu Republike Srbije o stepenu usklađenosti veb prezentacija i izveštaj objavi i na svojoj veb prezentaciji.