11. Da li je potrebno da koristim pečat kao privrednik?

Ne. Prema članu 25, stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima propisano je da društvo nije
u obavezi da koristi pečat. Stavom 3 Zakona propisano je da se posebnim propisom ne može
uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.
Stavom 4 ovog člana Zakona propisano da prilikom zaključivanja pravnih poslova i
preduzimanja pravnih radnji od strane društva - sudovi, državni organi i organizacije i
lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati nekorišćenje
pečata kao razlog za poništaj, raskid i nepunovažnopst pravnog posla, odnosno pravne
radnje. Ovo važi čak i kada je samo društvo internim aktima propisalo da ima i koristi
pečat.