13. Da li je potrebno da koristim pečat u banci?

Ako ste s bankom zaključili ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg dinarskog ili deviznog
računa, kojim je bilo predviđeno da ćete dokumentaciju (platne naloge i dr.) u vezi s tim
računom overavati pečatom, pri čemu ste karton deponovanih potpisa, kao sastavni deo
okvirnog ugovora o platnim uslugama, overili pečatom – ukazujemo Vam da je procedura za
prestanak korišćenja pečata vrlo jednostavna. Naime, dovoljno je da Vašoj banci predate
pismeni zahtev kojim izražavate Vašu volju da više ne upotrebljavate pečat i banka će biti
dužna da po tom zahtevu ubuduće postupa. Kako bi sprovela ovaj Vaš zahtev, banka bi mogla
da od Vas zahteva da joj dostavite novi (nepečatirani) karton deponovanih potpisa ili drugi
dokument kojim određujete lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima s
Vašeg računa. Banka nema pravo da u cilju sprovođenja Vašeg zahteva od Vas traži da joj
dostavite bilo koji drugi dokument, osim navedenih. S obzirom na gore navedeno, ako i
ubuduće po konkretnom pitanju budete imali teškoća u poslovanju s bankom ili smatrate da
2
se banka ne pridržava propisa, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji
se odnose na platne usluge, ukazujemo Vam da u skladu sa članom 42. Zakona o zaštiti
korisnika finansijskih usluga možete banci uložiti prigovor u pismenoj formi. Ako ne
budete zadovoljni odgovorom koji Vam banka dostavi ili Vam odgovor ne dostavi u roku od 15
dana od dana prijema prigovora, možete se pritužbom obratiti Narodnoj banci Srbije,
odnosno popuniti formular koji se nalazi na sajtu Narodne banke Srbije – link. Uz
pritužbu, potrebno je da Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu i edukaciju korisnika
finansijskih usluga, na adresu Nemanjina 17, Poštanski fah 712, 11 000 Beograd ili imejl
adresu: zastita.korisnika@nbs.rs dostavite prigovor koji ste uputili banci, odgovor te banke,
ukoliko ga je dostavila, kao i svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan
sporni odnos, a na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz pritužbe.