14. Da li je potrebno da pečatiram carinske deklaracije?

Ne. Naime, u „Sl. glasniku RS“, broj 86 od 09.11.2018. godine objavljen Pravilnik o
izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i
drugih obrazaca u carinskom postupku (stupio na snagu 17.11.2018. godine), dok je u „Sl.
glasniku RS“, broj 93 od 30.11.2018. godine objavljena Uredba o izmenama Uredbe o carinski
dozvoljenom postupanju s robom (stupila na snagu 08.12.2018. godine). Izmenama spomenutih
propisa brisane su odredbe kojima je propisana obaveza upotreba pečata od strane
preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, učesnika u
carinskom postupku, shodno čemu su obezbeđeni uslovi za pravilnu primenu čl. 25. Zakona o
privrednim društvima u postupcima koji se sprovode pred carinskim organima.