15. Da li ja kao preduzetnik moram da imam i koristim pečat u svom poslovanju?

Privredna društva i preduzetnici nisu u obavezi da izrade pečat prema Zakonu o privrednim društvima. Od 1. oktobra 2018. godine sva pisana akta (zahtevi, dopisi, ugovori i ostala dokumenta) koja dostavljaju privredna društva, odnosno preduzetnici, važeća su i validna iako nisu overena pečatom tog privrednog društva, odnosno preduzetnika. Odredbom člana 25. stav 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) propisano je da se privrednom društvu ne može posebnim propisom uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Takođe, članom 25, stav 4 Zakona propisano je da prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju. Postupanje suprotno navedenim odredbama predstavlja povredu pozitivnih propisa Republike Srbije.