16.Na koji način privrednik može da podigne pošiljku u Pošti?

Shodno Pravilniku JP „Pošta Srbije“, korisnik poštanskih usluga –pravno lice/preduzetnik (u daljem tekstu: pravno lice) koji u svom poslovanju ne upotrebljava pečat, poštanske pošiljke preuzima u pošti na sledeći način: 1. Na osnovu Punomoćja (član 4. Pravilnika). Punomoćje koje izdaje pravno lice mora biti potpisano od strane registrovanog zakonskog (statutarnog) zastupnika pravnog lica, zastupnika ogranka ili drugog registrovanog zastupnika u pravnom licu, u skladu sa prenetim ovlašćenjem (u daljem tekstu: zastupnik pravnog lica). Punomoćje se u pošti obavezno predaje sa izvodom o osnovnim registrovanim podacima tog pravnog lica, štampanim sa internet stranice odgovarajućeg registra, koji sadrži datum štampe ili kopijom originalnog primerka izvoda o registraciji pravnog lica ili kopijom originalnog primerka rešenja o upisu/registraciji zastupnika pravnog lica, koja dokumenta sadrže podatak o registrovanom zastupniku pravnog lica, sva tri dokumenta ne starija od 5 (pet) dana od dana predaje tog punomoćja pošti i po potrebi odgovarajućim dokumentom o prenosu ovlašćenja. Punomoćnik pravnog lica je prilikom dolaska u poštu, u cilju realizacije usluge po punomoćju, u obavezi da dokaže svoj identitet na osnovu važeće lične isprave, čiji je registarski broj naveden u punomoćju. Jedan primerak punomoćja se obavezno deponuje u pošti; 2. I bez punomoćja (član 62. Pravilnika), u prostorijama pošte, ukoliko pravno lice u svom poslovanju ne upotrebljava pečat, zastupnik pravnog lica, kao i ostali zastupnici pravnog lica upisani u odgovarajući registar mogu lično preuzeti pošiljku adresovanu na pravno lice, uz prethodno dokazivanje svog identiteta, na osnovu važeće lične isprave i svojstva zastupnika/ostalog zastupnika pravnog lica, dostavljanjem jednog od tri prethodno navedena dokumenta, ne starijih od 5 (pet) dana od dana preuzimanja te pošiljke, koji ostaje u pošti i čuva se uz poštansku ispravu. Zaposleni u pošti, u odgovarajućoj poštanskoj ispravi upisuje registarski broj lične isprave i napomenu „Ne upotrebljava pečat“, koja napomena se ispisuje ukoliko pravno lice nije u pošti deponovalo punomoćje.nnPored navedenih odredbi Pravilnika JP „Pošta Srbije“ zakonski zastupnik privrednog društva koji je upisan u registru APR može zahtevati preuzimanje pošiljke i bez dostavljanja jednog od tri prethodno navedena dokumenta, odnosno samo uz prethodno dokazivanje svog identiteta, na osnovu važeće lične isprave, a zaposleni JP „Pošta Srbije“ su dužni da putem interneta izvrše uvid u registar APR kako bi utvrdili podatke o zakonskom zastupniku privrednog društva.