17.Ko snosi troškove promene naziva ulice u ličnoj karti?

U skladu sa Zaključcima Vlade Republike Srbije 05 broj 205-684/2019 od 24.01.2019. godine i 05 broj 205-2571/2019 od 21.03.2019. godine, organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjiiih poslova, izdaju lične karte sa mikrokontrolerom (čipom), kao i trajne lične karte, bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte građanima kojima se izdaje novi dokument u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra. U ovom postupku građani nisu u obavezi da podnose zahtev za prijavu prebivališta, niti da prilažu dokaz o uplati republičke administrativne takse, jer i dalje žive u istim stambenim jedinicama.