Softver za komunikaciju

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije pruža mogućnost Opštinskim upravama da unaprede svoju internu komunikaciju, ali pre svega komunikaciju sa građanima, prevashodno iz svog delokruga rada i nadležnosti, putem softverskog rešenja namenjenog G2G (government to citizen) i G2G (government to government) tipu poslovanja.
Korišćenjem ovog softverskog rešenja Opštinske uprave bi dobile besplatnu mogućnost da unaprede svoj rad i komunikaciju sa građanima.
Svaka Opština će dobiti nezavisno softversko rešenje, koje će biti pod apsolutnom upravom i kontrolom Opštinske uprave. Opštinske uprave mogu samostalno doneti odluku da li žele da softversko rešenje bude instalirano na opštinskoj infrastrukturi ili da im Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije besplatno obezbedi infrastrukturu za instalaciju softverkog rešenje. Takođe, Opštine će dobiti i besplatno održavanje sistema.
U oblasti unapređenja saradnje sa građanima postoji mogućnost uvođenja softvera za call center u okviru koga bi se sva komunikacija koja se ostvari, bilo putem telefona, email-a, SMS poruke, aplikacije ili putem dokumenta, bila kreirana u okviru posebnog predmeta, gde bi se hronološki pratio tok rešavanja predmeta, od trenutka slanja nadležnim službama, preko odgovora i na kraju obaveštavanja građanina o ishodu.
Takođe, predmeti bi bili kreirani i van radnog vremena, vikednom i praznicima, kako bi svaka prijava od strane građanina bila evidentirana i uzeta u rad.

Pored toga postoji mogućnost slanja masovnih poruka građanima u slučaju kada je potrebno obavestiti veći broj građanina o određenom događaju, i to slanjem SMS ili email poruke. U slučaju korišćenja ove opcije moguće je i proveriti da li su sve poruke pristigle namenjenim građanima, a one građane kojima poruka nije dostavljena moguće je obavestiti drugim putem.

Ukoliko postoji potreba za istraživanjem mišljenja građana po određenom pitanju korišćenjem posebnog modula koji je prilagođen upotrebi od strane operatera, moguće je anketirati građane i na osnovu dobijenih odgovora izvršiti potrebnu analizu.
Ceo proces umrežava kontakte koji se pozivaju sa odabranom anketom, bez potrebe ručnog pozivanja brojeva telefona, ili odabira pojedinačnog kontakta.

Poseban modul se odnosi na statistiku i izveštaje koje sistem generiše u odnosu na postavljene kriterijume, gde je moguće dobiti tačan prikaz predmeta po službama, broja predmeta po korisniku, po tipovima komunikacije, po statusima, i slično, što pomaže pri analizi rada zaposlenih i nadležnih službi.

Sam pristup sistemu je moguć isključivo registrovanim korisnicima, koji će u odnosu na svoja ovlašćenja imati i ograničen pristup opcijama koje softver nudi. Kao primer može se ograničiti brisanje predmeta određenom tipu korisnika, kao i vršenje pojedinih izmena u samom predmetu.

Poseban modul geopozicioniranja nudi mogućnost prikaza predmeta na mapi, pri čemu se putem pretrage mogu prikazati predmeti kojima se bavio određeni korisnik, ili u određenom vremenskom intervalu, ili po određenom statusu predmeta i slično.

 

Benefiti koje Uprava ostvaruje su sledeći:
• povećana efikasnost rada i merljivost učinka zaposlenih,
• povećanje kvaliteta usluga,
• smanjivanje gužve, napetosti i nezadovoljstva,
• jednostavna statistička obrada podataka,
• povećavanje ugleda ustanove i zaposlenih

 

Benefiti koje zaposleni ostvaruju su sledeći:
• bolji uslovi za rad - zaposleni su fokusirani na rešavanje problema,
• lakše je kontrolisati aktivnosti,
• komunikacija je transparentna, što sprečava ’rekla-kazala’ neprijatnosti,
• izbegava opterećivanje zaposlenih

 

Benefiti koje građani ostvaruju su sledeći:
• izbegavanje mogućnosti da se ne odgovori na zahtev građanina,
• bolji kvalitet usluga i izbegavanje nezadovoljstva,
• sve je transparentno i verifikovano, primedbe se rešavaju brže i lakše,
• višestruki efikasni sistem komunikacije