Канцеларија за ИТ и еУправу

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу образована као служба Владе дана 05.08.2017. године, Уредбом о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник РС“ 73/17, 8/19), наставља рад као посебна организација, у складу са делокругом утврђеним чланом 28 тачка 11) и чланом 38а Закона о министарствима („Службени гласник РС“ 128/20, 116/22)

 

Делокруг канцеларије

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља послове државне управе који се односе на: развој и примену стандарда и мера у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; успостављање и вођење регистра који садржи генетичке, биомедицинске и друге податке од значаја за истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, генетике и медицине, као и друге послове одређене законом.

 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе; учешће у успостављању и вођењу информационих система у којима органи државне управе и имаоци јавних овлашћења воде податке у регистрима од значаја за пружање услуга електронске управе и регистрима од значаја за научна истраживања; повезивање података из регистара у надлежности других државних органа; употребу података и ресурса информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења ефикасности рада органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе развојем паметних градова и паметне Србије; припрему података за развој система вештачке интелигенције и обраду од стране државних органа и организација, научноистраживачких организација и привреде, уз спровођење мера заштите података о личности, нарочито псеудонимизације и анонимизације; пројектовање, изградњу, повезивање, развој и одржавање ресурса информационо-комуникационих технологија и инфраструктуре потребних за пружање услуга електронске управе, као и подршку у примени наведених технологија; послове за потребе центра за безбедност информационо-комуникационих система републичких органа; пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса и планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене законом.

 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља и послове координације пружања подршке за остваривање међународне сарадње на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, као и праћења и промоције повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије, с циљем одрживог и интегрисаног економског раста Републике Србије.

 

Основни подаци

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Седиште: Немањина 11, Београд

Матични број: 18820803

ПИБ: 110177886