Канцеларија за ИТ и еУправу

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу основана је Уредбом о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник РС“, број 73/17, 8/19) којом је прописано да Канцеларија преузима права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву насталу у раду Дирекције за електронску управу (која је престала са радом дана 26.06.2017. године сагласно члану 13, став 3. Закона о изменама и допунама закона о министарствима („Службени лист РС“ бр. 62/2017), потребне за вршење стручних послова утврђених овом уредбом (став 1.). Канцеларија преузима права, обавезе, запослене, предмете, опрему, средства за рад и архиву од Управе за заједничке послове републичких органа потребне за вршење стручних послова утврђених овом уредбом (члан 6. став 1.).

Делокруг Канцеларије

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на:

  • пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе;
  • развој и примену стандарда у увођењу информационо - комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо - комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе;
  • пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа;
  • послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа);
  • пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса;
  • планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе;
  • координацију и пружање подршке за остваривање међународне сарадње и пословања на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, праћење и промоцију повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије кроз Платформу "Србија ствара", са циљем одрживог и интегрисаног економског раста Србије;
  • као и друге послове одређене посебним прописима.

 

Канцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању послова из своје надлежности за њихове потребе.

Послове из своје надлежности Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности послова имају своје службе за вршење тих послова.

Основни подаци

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Седиште: Немањина 11, Београд

Матични број: 07020171

ПИБ: 110177886