Руковођење

Опис функција руководилаца

Радом Канцеларије руководи Доц. Др Михаило Јовановић почев од 04. августа 2017. године, који је постављен решењем Владе 24 Број: 119-7549/2017 од 04. августа 2017. године.


Директор доц. др Михаило Јовановић


Заменик директора Зоран Мишић


Помоћник директора Ана Шаренац, руководилац Сектора за развој информационих система и електронске управе


Помоћник директора Драгана Бећић, руководилац Сектора за стандарде дигитализације 


в.д. Помоћник директора Милан Латиновић, руководилац  Сектора за подршку и набавке

Помоћник директора Славиша Антић, руководилац Сектора за правне, кадровске, финансијске и административне послове

Помоћник директора Милорад Стојановић, руководилац Сектора за ИТ инфраструктуру

 

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Радом Канцеларије руководи директор.

 

Директор представља Канцеларију и за свој рад и рад Канцеларије којом руководи одговара Влади, а у погледу начина вршења послова председнику Владе.

 

Заменик директора Канцеларије замењује директора Канцеларије у случају његове одсутности или спречености и заступа га у пословима које му повери директор и врши друге послове по налогу директора Канцеларије.

 

Помоћници директора Канцеларије непосредно руководе сектором; организују, координирају и усмеравају рад унутрашњих јединица у оквиру сектора; програмирају и планирају задатке и послове сектора; обављају и друге послове по налогу директора Канцеларије.

 

За свој рад и рад сектора помоћници директора одговарају директору Канцеларије.

 

Радом ужих унутрашњих јединица руководе начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе.

 

За свој рад и рад уже унутрашње јединице којом руководе начелник одељења, шеф одсека, шеф службе и руководилац групе одговарају директору и помоћнику директора.