Пројекат EDGE

Кроз имплементацију EDGE пројекта, кога финансира Светска банка а имплементира Канцеларија за ИТ и еУправу, очекује се побољшање ефикасности и транспарентности рада јавне управе, смањење административних трошкова и времена потребног за пружање услуга, као и повећање задовољства грађана и привреде пруженим услугама. Пројектом ће такође бити подржана дигитална трансформација друштва у целини, стварајући основу за даљи развој дигиталне економије и повећање конкурентности Србије на глобалном тржишту.

 

Креирање основе за пружање дигиталних услуга

Темељ за успешну дигитализацију услуга јавне управе представља развијена и адаптибилна дигитална инфраструктура. Зато се у оквиру пројекта EDGE развија и финансира платформа за интероперабилност, као интегрисани алат за безбедну размену података између државних органа. Креирањем ове платформе државни органи ће моћи да размењују потребне податке и електронску документацију приликом пружања услуга грађанима и привреди.

EDGE игра и битну улогу у консолидацији кључних јавних регистара и креирању јединственог мета-регистра који унапређује ефикасност и једноставност приступа подацима. Овај процес не само да смањује административно оптерећење, већ и омогућава хармонизацију података из различитих регистара. Кроз консолидацију кључних регистара, као што су регистри који су у надлежности различитих институција и министарстава укључујући порезе, царину, регистар становништва, катастар и слично, биће створена свеобухватна платформа која олакшава приступ информацијама на интегрисан начин. Очекује се да ће резултат овог процеса бити метарегистар усклађен са централним IоP-ом, чиме ће се постићи синхронизација кључних регистара у складу с највишим стандардима. Кроз успостављање овог метарегистра, постиже се боља координација и дељење података између различитих сектора и државних органа.

У процесу дигитализације једну од кључних улога игра и управљање подацима и њихова заштита, па је пројектом обухваћена и подршка раду Државног Дата центра у Крагујевцу која укључује набавку хардвера и софтвера и система за повезивање. На овај начин унапређује се општа спремност Републике Србије да на националном нивоу одговори на ризике у дигиталном окружењу.

Обезбеђење приватности података у дигиталном окружењу је аспект који укључује одговорно и етичко руковање подацима о личности. У овом процесу неопходно је да државни органи заштите права појединца и омогуће да се предности технологије остваре без угрожавања приватности података. С тим у вези, пројектом је предвиђено и финансирање активности које се односе на подизање свести о информационој безбедности и унапређење знања државних службеника о заштити података о личности.

Пројекат је већ омогућио успостављање нове мреже државних органа, која обезбеђује високу доступност података и оптимално искоришћење мрежних ресурса; мрежног оперативног центра (NOC), који пружа могућност оркестрације мрежних ресурса; безбедносног оперативног центра (SOC), чије функције управљају ризичним трансакцијама на мрежи, као и процедуре и алате за третирање хитних случајева на мрежи ( Computer Emergency Response Team (CERT)). У веома кратком року, кроз ове активности, обезбеђени су услови одрживости функција мреже, неопходних за свакодневни рад државних органа. Подршка пројекта унапређењу критичне инфраструктуре се наставља кроз успостављање лабораторије за сајбер безбедност и центра за обуку, али и даљим улагањима у системска решења за одржавање информационе безбедности и cloud окружења.

 

Дигиталне услуге по мери грађана

Друга компонента пројекта односи се на унапређење позадинских процеса ради смањења административних оптерећења и повећања ефикасности пружања услуга, што се спроводи кроз реинжењеринг, дигитализацију и пилотирање одабраних еУслуга.

Пројекат је обезбедио израду свеобухватног каталога административних услуга за грађане. У процесу израде каталога идентификовано је преко 2000 административних процеса по захтеву грађана, а успостављена је и методологија класификације и квалификовања тих административних процеса за реинжењеринг и дигитализацију.

У фази реинжењеринга административних процеса, идентификовано је преко 150 услуга, које су приоритетне за даљу аутоматизацију и елиминисање сувишних процедура. Пројекат предвиђа дигитализацију највећег броја ових услуга, као и унапређење најфреквентнијих сервиса који су већ у употреби. Наредни период треба да донесе дигитализацију више од 30 нових услуга за грађане.

 

Развој дигиталних вештина

Кроз стално усавршавање и подршку развоју дигиталних вештина запослених, јавни сектор постаје агилнији, прилагодљивији и способан да одговори на промене у дигиталном окружењу, чиме се даље унапређује ефикасност и квалитет пружања услуга грађанима.

У оквиру пројекта EDGE реализују се обуке при Националној академији за јавну управу (НАЈУ). До сада је више од 8.500 државних службеника прошло обавезне обуке електронског канцеларијског пословања, а даљи програми обука су тренутно у процесу акредитације за 2024 годину. Пројекат тежи да све даље обуке буду 100% онлајн у циљу максималног одзива полазника и елиминисања логистичких трошкова доласка у центре за обуку.

Такође преко НАЈУ платформе, EDGE планира да обучи 150 службеника из министарстава, државних органа и локалних самоуправама који ће преузети улоге DPO (data protection officer - лице задужено за заштиту података о личности). Додатно, више од 5.000 државних службеника проћи ће обуке с циљем подизања свести о важности безбедности података о личности и информационе безбедности, у складу с актуелним правним оквиром.

Повратне информације од стране грађана и привреде играју кључну улогу у даљем развоју еУправе и услуга које она пружа, па је успостављање активног механизма за ангажовање грађана на оцењивању искуства пруженом услугом је један од примарних циљева пројекта.

Ставови грађана и привредног сектора ће се током пројекта испитивати и путем посебно креираних истраживања јавности или на фокус групама, како би се налази користили за остварење што бољих резултата пројекта. 

Пројекат EDGE се реализује у сарадњи са бројним домаћим компанијама, које су овим путем добиле прилику да, заједно са Светском банком и Канцеларијом за ИТ и еУправу, учествују у изградњи дигиталног друштва Србије.