Листа стандарда интероперабилности

 

Опште информације

 

Прва верзија препорука за примену стандарда у јавном сектору/јавној администрацији у Републици Србији у области техничке интероперабилности, документ под називом „Листа стандарда интероперабилности” в.1.0, објављен је 08. септембра 2014. године и садржао је списак препоручених стандарда са њиховом комплетном референцом.

У складу са новим технолошким захтевима, иновацијама и потребама корисника, урађена је друга верзија документа, под називом „Листа стандарда интероперабилности” в.2.1 - Техничка интероперабилност, која обухвата ажурирање предходне верзије, усаглашена је са новим националним законским прописима узимајући у обзир и најновије препоруке Европске уније и прилагођена је технолошким новинама.

 

Концепт интероперабилности

 

Пружање бољих јавних услуга, које су прилагођене потребама грађана и привредних субјеката, захтева несметан проток информација на нивоу читавог јавног сектора/јавне администрације, а то се постиже кроз интероперабилност, која представља способност система информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и пословних процеса које подржавају, да размењују податке и омогуће заједничко коришћење информација и знања.

 

Техничка интероперабилност

 

Техничка интероперабилност се односи на сва техничка питања (технологију, стандарде и смернице) којима се гарантује да ће техничке компоненте информационо комуникационих система органа који међусобно послују бити у стању да сарађују. Циљ јесте координација и усклађивање пословних процеса и информационих архитектура које премошћавају унутрашње и међусобне организационе границе. Техничка интероперабилност обухвата инфраструктуру која повезују системe и услуге. Она укључује питања као што су спецификације интерфејса, интерконекције, услуге интеграције података, презентације и размену, сигурне комуникационе протоколе и сл.

 

Категоризација стандарда

 

У оквиру техничке интероперабилности направљена је категоризација техничких стандарда за подршку предложене архитектуре у доменима моделирања процеса, података, архитектуре апликација, клијената, презентација, комуникације, повезивањa са позадинском базом и безбедношћу. Teхнички стaндaрди су организовани у нeкoликo oблaсти, сходно моделу на следећој слици, уз напомену да поједини стандарди мoгу припaдaти jeднoj или вишe oблaсти.