Јавни конкурси

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

 

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9. став 1, члана 10. став 1, члана 11. став 1. и члана 13. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у  државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-6438/2019 од 26.06.2019. године. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16. 
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Пројектант информационих система и програма, звање самостални саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, 1 извршилац

Опис послова: припрема и израђује анализе пословних система корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад информационих система и регистара; израђује анализе о постојећем стању информационих система и регистара и припрема извештаје; израђује пројектну документацију, прати реализацију пројеката и израђује извештаје; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и примењује стандарде у области развоја информационих система и регистара и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља природно - математичких наука или техничко - технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Систем инжењер информационих система и технологија, звање саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, 1 извршилац

Опис послова: Спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати реализацију послова имплементације и одржавања интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информационих система и регистара, као и модела израда резервних копија података; израђује пројектну документацију и прати реализацију пројеката; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља природно - математичких наука или техничко - технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Шеф одсека за пројектовање и имплементацију, звање самостални саветник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, 1 извршилац

Опис послова:  Руководи, организује, координира рад запослених у Групи; координира припрему анализа и пројеката развоја и имплементације информационих система и регистара; координира пројектовање и имплементацију информационих система и регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; стара се о редовном одржавању база података – контрола интегритета; надзире припрему и израду техничке документације и упутстава за припрему и израду информационих система; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Пројектант информатичке инфраструктуре, звање виши саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, 1 извршилац

Опис послова: Спроводи анализу јединствене информационо - комуникационе мреже органа и дефинише пројектне задатке, одржавање и рад; пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме и системског софтвера и сервиса; пројектује и надгледа имплементацију хардверских и софтверских решења за заштиту података и информација на мрежи; дефинише и надгледа послове везане за надзор и управљање мрежама; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; прати развој нових технологија, тестира нова комуникациона хардверска и софтверска решења; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или из научне области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за опште - правне послове, звање самостални саветник, Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове, 1 извршилац

Опис послова: пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима у остваривању права из радног односа; припрема изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе; припрема предлоге уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу и стара се о њиховом спровођењу; припрема акта из области безбедности и здравља на раду;  израђује акта о пружању информација од јавног значаја; обавља стручне послове у поступку јавних набавки; израђује уговоре о раду и друга акта за запослене и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада за сва радна места: Београд, Катићева 14-16.


III У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:

  • Организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено);
  • Дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
  • Пословна комуникација провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебнe функционална компетенција за радно место број 1

Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – базе података (SQL server) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебнe функционална компетенција за радно место број 2

Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о информационој безбедности) - провераваће се путем симулације (писмено)

Посебна функционална компетенција за радно место – базе података (SQL server) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебнe функционална компетенција за радно место број 3

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебнe функционална компетенција за радно место број 4

Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (информациона безбедност, TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux)) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о електронској управи, Закон о информационој безбедности)- провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – процедур опреме и друго (мрежни протоколи, рутинг протоколи, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса и сигурносни проблеми и криптографска технологија.) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебнe функционална компетенција за радно место број 5

Посебна функционална компетенција за област рада управљање људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - провераваће се путем симулације (писмено).
 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Kaнцеларије за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs).

Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; и савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима), провераваће  се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и степена прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу, ул. Катићева 14-16 , 11000 Београд, са назнаком ''за јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места''.

V Лице које је задужено за давање обавештења:

Ружица Нелки, телефон 011/3340-737, од 10:00 до 13:00 часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење:

Држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријава јесте 30 (тридесет) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронске управе www.ite.gov.rs 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или на непосредно на адресу: ул. Катићева 14-16, 11000 Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу www.ite.gov.rs  или у штампаној верзији у пословним просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд (тел. 011/3340-737).

Напомена:

Да би кандидат био ослобођен тестирања опште функционалне компетенције – дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи Сертификат, потврду или други доказ о познавању рада на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се достављају у оргиналу или у форми оверене фотокопије.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом:

Оргинал или оверена фотокопија Уверења о држављанству; оргинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија Дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство.)

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (''Службени гласник Републике Србије'', број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), је прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања наведеног закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа. Да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од 01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до именовања јавног бележника.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављаљнству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на захтев странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити из пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција, односно да ли жели да Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

X Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд.

XI Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит положе до окончања пробног рада (у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.)

У складу са чланом 9. став 1. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Србије'', број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), је прописано да су кандидатима при запошљавању у државним орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у образцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 16.09.2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем поште на адресе које су навели у својим пријавама или путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србије, ул. Булевар Михаила Пупина број 2, II спрат, канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Београд. Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд. Учесницима конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs,  на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу – www.ite.gov.rs, на порталу е-управе – www.deu.gov.rs, на огласној табли, интернет презентацији – www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ПРИПРЕМУ КАНДИДАТА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА