Најчешће постављена питања

 

Где могу да набавим квалификовани електронски сертификат?

Квалификовани електронски сертификат издају сертификациона тела. У Републици Србији регистрована су следећа сертификациона тела:

 

Који је правни основ за прибављање ЈМБГ-а од корисника на Порталу еУправа?

Правни основ за прибављање ЈМБГ-а од корисника је на основу члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09 - др. закон) припремљена Изјава о приватности, која је постављена на видном месту на Порталу, а односи се на податке о личности које Портал прикупља, начин коришћења и сигурност тих података.

 

Зашто на Порталу еУправа не постоје услуге за одређене институције или све услуге у оквиру одређених институција?

На Порталу се само налазе институције које су са Канцеларијом потписале Изјаву о сарадњи и оне услуге које сама институција након потписивања Изјаве одлучи да стави на располагању грађанима, привреди и другим државним органима. Услуге на Порталу су у потпуности и даље одржавају од стране овлашћених администратора институција које су поставиле сопствене услуге.

 

Да ли је на Порталу еУправа омогућено плаћање online?

На Порталу еУправа је омогућено коришћење Мастер кард, Виза и Дина платних картица свих банака које послују на тржишту Србије.

Такође, доступан канал за плаћање административне таксе за захтеве које корисник поднесе преко Портала могу плаћати таксе и електронским новцем. Грађани еНовац могу да прибаве једноставном куповином iPay ваучера, без провизије, у некој од 500 продавница, дрогерија и мобил- шопова широм Србије. Након тога, довољно је да на Порталу еУправа одаберу опцију плаћања административне таксе електронским новцем, унесу податке са ваучера, потврде пренос средстава и успешно обаве трансакцију.

Додатно је омогућено и плаћање административних такси интеграцијом е-Банкинга Комерцијалнe Банкe.

 

Да ли се издавање временских жигова наплаћује и коме је намењено?

RS-GOV TSA издаје бесплатно временске жигове у складу са Законом о електронском потпису („Службени гласник РС“ број 135/04), Правилником о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009 за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији.

 

Да ли Канцеларија за информационе технологије и електронску управу  омогућава клијентску подршку за кориснике ТСА?

Канцеларија пружа техничку подршку за функционисање и евентуалног прекида рада система на којима се налази инфраструктура ТСА али не омогућава техничку подршку са клијентске стране услед различитих клијентских апликација и могућности коришћења самог система о којима корисници сами доносе услуге о коришћењу.

 

Која је процедура за подношење захтева за издавање временског жига

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа.

 

Који органи и њихове веб презентације се оцењују и у складу са којим подзаконским актом ?

Уредбoм се уређују ближи услови за израду и одржавање веб презентације органа. Оцењивање веб презентација врши се у складу са Уредбом, а оцењују се веб презентације: државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења.

Органи су дужни да једном годишње спроведе поступак анализе усаглашености својих веб презентација са условима утврђеним овом Уредбом кроз поступак самооцењивања, а Канцеларија је  дужна да једном годишње извештава Владу Републике Србије о степену усклађености веб презентација и извештај објави и на својој веб презентацији.

 

Од ког датума се примењује објављена „Листа стандарда интероперабилности в.2.1“ и ко су корисници којима је документ намењен?

„Листа стандарда интероперабилности в.2.1" Од 08.09.2014. године. На основу овлашћења и активности произашлих из Акционог плана (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године, посебна радна група сачинила је документ „Листа стандарда интероперабилности в.1.0“ који је усвојен Одлуком бр. 119-01-37/2014-08/15 од 08.09.2014. године, и од тог датума је почела његова примена. Документ је ажуриран јануара 2018. године.

Документ је намењен:

  • Стручним лицима која се баве ИКТ инфраструктуром на националном и локалном нивоу;
  • Оперативна подршка ИКТ секторима у органима државне управе;
  • Свим добављачима/пружаоцима ИКТ услуга органима државне управе.

На који начин се врши ажурирање и ревизија стандарда у документу-Листа стандарда интероперабилности?

Процес увођења или измене статуса стандарда дефинисан је у самом документу. Предлог допуне/измене може се обезбедити из различитих извора (експертске групе, ИТ сектора из државне управе, контакт форме, јавних дискусионих група или од самих аутора). Предлози се достављају у форми званичног захтева Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, преиспитују се од стране Комисије/експертске групе, након чега се прихваћени предлози увршћују у Листу стандарда интероперабилности.