Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

У Сектору за развој информационих технологија и електронске управе обављају се следећи послови: праћење информационих технологија и координација развоја електронске управе у органима и софтверска подршка том развоју; развој и одржавање магистрале органа и електронских сервиса; развој и одржавање националног Портала еУправа и других портала органа; система за електронску пошту органа; система за управљање електронским документима; сервиса за идентификацију и ауторизацију корисника електронске управе; пројектовање и развој информационих система и регистара органа; развој услуга од поверења (квалификованог електронског потписа, електронске доставе, временског жига); развој сервиса електронске управе; учешће у изради и спровођењу стратешких и планских докумената развоја информационих технологија и електронске управе; истраживање и развој у области информационих технологија и електронске управе; израду предлога и иницијатива за унапређење области примене информационих технологија и електронске управе; анализа и избор технолошких решења у области електронске управе; развој решења за примену информационих технологија и развоја електронске управе; обезбеђење испуњења жељеног нивоа квалитета у свим фазама развоја решења; обезбеђење упутстава за коришћење и одговарајућег едукативног материјала и друге послове у области информационих технологија и развоја електронске управе као и друге послове из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за развој информационих технологија и електронске управе образују се уже унутрашње јединице и то:

1.1 Одељење за портале и сервисе;

1.2 Одељење за информационе системе и регистре и

1.3 Група за обезбеђивање квалитета.

 

Опширније