Сектор за стандардизацију и сертификацију

У Сектору за стандардизацију и сертификацију обављају се следећи послови: анализа и дефинисање приоритета стратешких и планских активности у области развоја информационих технологија и електронске управе; анализа и унапређење технолошког развоја; стварање услова за развој нових иновација и подршка примени постојећих; анализа и праћење параметара развоја дигитализације и електронске управе применом прихваћених међународних методологија; усклађивање и унапређивање развоја информационих система и инфраструктуре електронске управе органа; стандардизација процедура и услуга електронске управе; израду препорука и стандарда и других аката из области развоја и функционисања информационих система и електронске управе; праћење усклађености и сертификација информационих система и електронске управе органа са прописаним стандардима и препорукама; припрема листе стандарда интероперабилности; припрема, иницирање, управљање, праћење и пријем (вредновање и верификацију) пројеката и решења у области развоја информационих технологија и електронске управе; електронско издавање временског жига; праћење савремених методолошко-технолошких основа (оквира, методологија, принципа, концепата, алата, технологија и архитектура) информационих технологија и електронске управе; израда мера и препорука за усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре електронске управе органа; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи у области информационих технологија и електронске управе, припрему публикација; организовање стручних скупова, округлих столова и јавних расправа; размену искустава, укључење у иницијативе, сарадњу и интеграције као и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за стандардизацију и сертификацију образују се уже унутрашње јединице и то:

3.1. Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја и

3.2. Група за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

 

Опширније