Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

У Сектору за правне, кадровске, финансијске и административне послове обављају се послови од заједничког интереса за Kaнцеларију који се односе на: правна, кадровска, финансијска, рачуноводствена, послове обезбеђивања јавности рада Канцеларије, административне послове; послове планирање рада и извештавање о раду Канцеларије; поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица, сарадње са органима државне управе, службама Владе, другим државним органима као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за правне, кадровске, финансијске и административне послове формирају се уже унутрашње јединице:

5.1. Одељење за правне, кадровске и административне послове и

5.2. Група за финансијске послове.

 

Опширније