Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

У Сектору за правне, кадровске, финансијске и административне послове обавља послове од заједничког интереса за Kaнцеларију који се односе на: правна, кадровска, финансијска, рачуноводствена, послове обезбеђивања јавности рада Канцеларије; послове информатике и административне послове; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Канцеларије; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и захтевима Заштитника грађана; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и друге послове из делокруга Сектора.

 

Опширније