8. Који органи и њихове веб презентације се оцењују и у складу са којим подзаконским актом ?

Уредбoм се уређују ближи услови за израду и одржавање веб презентације органа. Оцењивање веб презентација врши се у складу са Уредбом, а оцењују се веб презентације: државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења.

Органи су дужни да једном годишње спроведе поступак анализе усаглашености својих веб презентација са условима утврђеним овом Уредбом кроз поступак самооцењивања, а Канцеларија је  дужна да једном годишње извештава Владу Републике Србије о степену усклађености веб презентација и извештај објави и на својој веб презентацији.