11. Да ли је потребно да користим печат као привредник?

Не. Према члану 25, став 3 и 4 Закона о привредним друштвима прописано је да друштво није
у обавези да користи печат. Ставом 3 Закона прописано је да се посебним прописом не може
увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва.
Ставом 4 овог члана Закона прописано да приликом закључивања правних послова и
предузимања правних радњи од стране друштва - судови, државни органи и организације и
лица која врше јавна овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати некоришћење
печата као разлог за поништај, раскид и непуноважнопст правног посла, односно правне
радње. Ово важи чак и када је само друштво интерним актима прописало да има и користи
печат.