12. Да ли стамбена заједница мора да изради и користи печат?

Стамбена заједница не мора да изради и користи печат. На веб страници за пружање
информација стамбеним заједницама коју уређује надлежно Министарство грађевинарства,
саобраћаја (доступно овде):Стамбена заједница не мора да изради и користи печат, јер
Законом о становању и одржавању зграда није прописана обавеза употребе печата за стамбену
заједницу. Такође, Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 -
др. закон, 5/15, 44/18), чије измене и допуне су усвојене јуна 2018. године, прописује да се
посебним прописом не може увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим
документима правних лица, тако да се стамбеној заједници не може ускратити, одбити или на
било који други начин ограничити услуга или информација уколико не користи печат.
Уколико стамбена заједница експлицитно жели да има печат, може га израдити код
печаторесца на основу уверења органа јединице локалне самоуправе надлежног за вођење
Регистра стамбених заједница, па у том случају на печату треба да буде наведено
*СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА* и адреса (улица, број и град/општина), нпр. Ул. Петра
Петровића бр. 1, *БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД*.“