13. Да ли је потребно да користим печат у банци?

Ако сте с банком закључили уговор о отварању и вођењу текућег динарског или девизног
рачуна, којим је било предвиђено да ћете документацију (платне налоге и др.) у вези с тим
рачуном оверавати печатом, при чему сте картон депонованих потписа, као саставни део
оквирног уговора о платним услугама, оверили печатом – указујемо Вам да је процедура за
престанак коришћења печата врло једноставна. Наиме, довољно је да Вашој банци предате
писмени захтев којим изражавате Вашу вољу да више не употребљавате печат и банка ће бити
дужна да по том захтеву убудуће поступа. Како би спровела овај Ваш захтев, банка би могла
да од Вас захтева да јој доставите нови (непечатирани) картон депонованих потписа или други
документ којим одређујете лица која су овлашћена за располагање новчаним средствима с
Вашег рачуна. Банка нема право да у циљу спровођења Вашег захтева од Вас тражи да јој
доставите било који други документ, осим наведених. С обзиром на горе наведено, ако и
убудуће по конкретном питању будете имали тешкоћа у пословању с банком или сматрате да
2
се банка не придржава прописа, општих услова пословања или добрих пословних обичаја који
се односе на платне услуге, указујемо Вам да у складу са чланом 42. Закона о заштити
корисника финансијских услуга можете банци уложити приговор у писменој форми. Ако не
будете задовољни одговором који Вам банка достави или Вам одговор не достави у року од 15
дана од дана пријема приговора, можете се притужбом обратити Нaродној банци Србије,
односно попунити формулар који се налази на сајту Народне банке Србије – линк. Уз
притужбу, потребно је да Народној банци Србије – Сектору за заштиту и едукацију корисника
финансијских услуга, на адресу Немањина 17, Поштански фах 712, 11 000 Београд или имејл
адресу: zastita.korisnika@nbs.rs доставите приговор који сте упутили банци, одговор те банке,
уколико га је доставила, као и сву расположиву документацију која се односи на конкретан
спорни однос, а на основу које се могу ценити наводи из притужбе.