14. Да ли је потребно да печатирам царинске декларације?

Не. Наиме, у „Сл. гласнику РС“, број 86 од 09.11.2018. године објављен Правилник о
изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и
других образаца у царинском поступку (ступио на снагу 17.11.2018. године), док је у „Сл.
гласнику РС“, број 93 од 30.11.2018. године објављена Уредба о изменама Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом (ступила на снагу 08.12.2018. године). Изменама споменутих
прописа брисане су одредбе којима је прописана обавеза употреба печата од стране
предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, учесника у
царинском поступку, сходно чему су обезбеђени услови за правилну примену чл. 25. Закона о
привредним друштвима у поступцима који се спроводе пред царинским органима.