15. Да ли ја као предузетник морам да имам и користим печат у свом пословању?

Привредна друштва и предузетници нису у обавези да израде печат према Закону о привредним друштвима. Од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва, односно предузетници, важећа су и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника. Одредбом члана 25. став 3 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) прописано је да се привредном друштву не може посебним прописом увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва. Такође, чланом 25, став 4 Закона прописано је да приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од стране друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи печат у пословању. Поступање супротно наведеним одредбама представља повреду позитивних прописа Републике Србије.