16.На који начин привредник може да подигне пошиљку у Пошти?

Сходно Правилнику ЈП „Пошта Србије“, корисник поштанских услуга –правно лице/предузетник (у даљем тексту: правно лице) који у свом пословању не употребљава печат, поштанске пошиљке преузима у пошти на следећи начин: 1. На основу Пуномоћја (члан 4. Правилника). Пуномоћје које издаје правно лице мора бити потписано од стране регистрованог законског (статутарног) заступника правног лица, заступника огранка или другог регистрованог заступника у правном лицу, у складу са пренетим овлашћењем (у даљем тексту: заступник правног лица). Пуномоћје се у пошти обавезно предаје са изводом о основним регистрованим подацима тог правног лица, штампаним са интернет странице одговарајућег регистра, који садржи датум штампе или копијом оригиналног примерка извода о регистрацији правног лица или копијом оригиналног примерка решења о упису/регистрацији заступника правног лица, која документа садрже податак о регистрованом заступнику правног лица, сва три документа не старија од 5 (пет) дана од дана предаје тог пуномоћја пошти и по потреби одговарајућим документом о преносу овлашћења. Пуномоћник правног лица је приликом доласка у пошту, у циљу реализације услуге по пуномоћју, у обавези да докаже свој идентитет на основу важеће личне исправе, чији је регистарски број наведен у пуномоћју. Један примерак пуномоћја се обавезно депонује у пошти; 2. И без пуномоћја (члан 62. Правилника), у просторијама поште, уколико правно лице у свом пословању не употребљава печат, заступник правног лица, као и остали заступници правног лица уписани у одговарајући регистар могу лично преузети пошиљку адресовану на правно лице, уз претходно доказивање свог идентитета, на основу важеће личне исправе и својства заступника/осталог заступника правног лица, достављањем једног од три претходно наведена документа, не старијих од 5 (пет) дана од дана преузимања те пошиљке, који остаје у пошти и чува се уз поштанску исправу. Запослени у пошти, у одговарајућој поштанској исправи уписује регистарски број личне исправе и напомену „Не употребљава печат“, која напомена се исписује уколико правно лице није у пошти депоновало пуномоћје.nnПоред наведених одредби Правилника ЈП „Пошта Србије“ законски заступник привредног друштва који је уписан у регистру АПР може захтевати преузимање пошиљке и без достављања једног од три претходно наведена документа, односно само уз претходно доказивање свог идентитета, на основу важеће личне исправе, а запослени ЈП „Пошта Србије“ су дужни да путем интернета изврше увид у регистар АПР како би утврдили податке о законском заступнику привредног друштва.