17.Ко сноси трошкове промене назива улице у личној карти?

У складу са Закључцима Владе Републике Србије 05 број 205-684/2019 од 24.01.2019. године и 05 број 205-2571/2019 од 21.03.2019. године, организационе јединице Министарства унутрашњииих послова, издају личне карте са микроконтролером (чипом), као и трајне личне карте, без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте грађанима којима се издаје нови документ у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра. У овом поступку грађани нису у обавези да подносе захтев за пријаву пребивалишта, нити да прилажу доказ о уплати републичке административне таксе, јер и даље живе у истим стамбеним јединицама.