Од данас је путем Портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације омогућено електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1).