На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У Канцеларији за информационе технологије и електронску управу


I Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:


1. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и учествује у дефинисању пројектног задатка за развој, одржавање и редован рад портала и сервиса; припрема пројектну спецификацију за развој портала и севиса; анализира решења за унапређење постојећих портала и сервиса; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; знање о развоју веб апликација и веб сервиса; знање сервисно оријентисане архитектуре; познавање алата за тестирање система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено


2. Радно место програмер, у звању млађи саветник, у Одсеку за пројектовање и имплементацију, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе,-1 извршилац

Опис послова радног места: Пројектује моделе података, моделе процеса и корисничког интерфејса портала; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу; израђује апликативне програме; дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање веб технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање веб технологија - практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација – усмено, вештине комуникације - усмено,


3. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад информационих система и регистара; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих информационих система и регистара; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


4. Систем аналитичар, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац

Опис послова радног места: Анализира захтеве корисника у циљу повећања ефикасности рада;  прати промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система и регистара; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења; израђује спецификације за израду програма; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; проверава улазно-излазне податке; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; знање Database Programming – SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


5. Систем инжењер информационих система и технологија, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати реализацију послова имплементације и одржавања интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информационих система и регистара, као и модела израда резервних копија података; врши послове администратора и оператора на систему за електронско издавање временског жига; израђује пројектну документацију и прати реализацију пројеката; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


6. Програмер, у звању млађи саветник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у анализи корисничких захтева; учествује у спровођењу анализе пројектног задатка и избору процедуре његовог решавања; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; администрира базе података; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу за управљање базама података; дизајнира и програмира у изабраном окружењу и врши интеграцију интернет портала, сајтова, презентација са базом података; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање технологија (Microsoft SQL или MySQL); знање програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање технологија (Microsoft SQL или MySQL), знање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


7. Систем администратор базе података, у звању сарадник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу за управљање базама података; планира и израђује backup/restore и disaster recovery процедура; унапређује перформансе продукционог система и решава текућих проблема у раду са базама података; повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит;  знање MySQL database или SQL Server; знање одговрајућих програмских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање MySQL database или SQL Server, познавање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


8. ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Група за обезбеђивање квалитета, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише и анализира примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и примењује неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; тeстира програмске целине по процесима, врши и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање алата за тестирање софтвера.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи, Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу. Познавање ИТ безбедносних процедура. Познавање алата за тестирање софтвера – усмено; вештине комуникације – усмено.


9. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пружа стручну помоћ у планирању и пројектовању развоја мрежне инфраструктуре органа; предлаже увођење савремених метода заштите мрежне инфраструктуре јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; координира и учествује у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; прати развој нових информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења технологије рада мреже органа; одређује нивое заштите рачунарске и интернет мреже; уводи и развија сигурносне механизме којима се штити мрежна инфраструктура јединствене информационо-комуникационе мреже органа и механизме логовања свих кључних догађаја на мрежним уређајима којима се Сектору за информациону безбедност омогућава детекција сигурносних упада; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, знање мрежних протокола, елемената мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме; познавање оперативних система и сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање енглеског језика; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације – усмено.


10. Инжењер за рачунарске мреже, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 2 извршиоца.

Опис послова радног места: Припрема методологију за имплементацију мрежних решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја); пружа стручну подршку корисницима информационих система; дефинише корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује предлоге техничке спецификације и писану документацију за пројекте и корисничка решења; анализира параметре мрежних решења у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или  рачунарско инжењерство или  научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, рутинг протокола, инсталација мрежне комуникационе опреме, конфигурације и одржавања мрежних апликација и сервиса и оперативних система; познавање заштите рачунарских мрежа и информационих система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; инсталације, конфигурације и одржавања мрежне комуникационе опреме (switches, routers) -  писмено и усмено познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


11. Радно место Систем администратор информационих система и технологија, у звању сарадник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; познавање система endpoint заштите ( antivirus, antispam , antymalware...); познавање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


12. Техничар одржавања информационих система и технологија, у звању референт, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационог, системског софтвера, база података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено средње образовање информатичког или техничког смера,  најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите; познавање оперативних система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; знање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


13. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре Linux и VMware платформа, у звању виши саветник, Одсек за развој и одржавање мрежних система, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;   одређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима којим се минимизира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство, или научне области организационе науке односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


14. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре у Data центрима, у звању саветник, Група за Data центре и Government Cloud, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад ИКТ инфраструктуре у Data центру; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); израђује пројектну документацију; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и моделе израда резервних копија података; спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит;  познавање Дата центар технологија и најбоље праксе; познавање система за надзор дата центра (DCIM); познавање стандарда безбедности у оквиру дата центра (физичка, инфраструктурна и организациона безбедност); познавање платформи за виртуализацију (хардвер и софтвер).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  Познавање технологија које се користе у Data центру. Познавање принципа Безбедности у Data центру – физичка, инфраструктурна и организациона. Познавање хардверских технологија и виртуализационих платформи. Препознавање основних компоненти сервера – практично. Препознавање хардверских компоненти у Data центру – практично, провером на рачунару; вештине комуникације – усмено.


15. Радно место Аналитичар ИКТ стандарда , у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Прикупља, и анализира захтеве корисника у циљу примене прописаних стандарда;  прати промене регулативе, законских прописа и подзаконских аката од утицаја на примену стандарда у експлоатацији и развоју информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења у складу са прописаним стандардима интероперабилности;  учествује у дефинисању спецификација за израду информационих система; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене стандарде интероперабилности; израђује извешатаје о изменама и усклађености са прописаним стандардима; врши техничку подршку  и организује скупове за подизање нивоа капацитета за примену прописаних стандарда интероперабилности, обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару.


16. Радно место Пројектант информационог система и програма, у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за примену стандарда и смерница развоја; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих сервиса у складу са ИКТ стандардима; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; врши редизајн пословних процеса у складу са ИКТ стандардима;  пројектује стандардизован модел процеса и корисничког интерфејса ИС; пројектује логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација;  обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару. 


17. Радно место ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и предузима неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; тeстира програмске целине по процесима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме, мрежних апликација и сервиса; оперативних система; сигурносних проблема, криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникаци