На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ


I Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:


1. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу
, у звању самостални саветник, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова:  Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку;  координира припрему планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за развој и  имплементацију информационих система и регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; припрема елаборате, студије, програме,  планове за развој основних регистара електронске управе; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање стручне области  електротехничко или рачунарско инжењерство или из научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање методологија анализе системског софтвера, објектно оријентисаног програмирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање објектно оријентисаног програмирања Oracle/MSSQL database концепата и познавање релационих база – писмено и усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова, познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине комуникације - усмено,


2. Радно место шеф Одсека за пројектовање и имплементацију,
у звању самостални саветник, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова:  Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку;  координира припрему планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за развој и  имплементацију информационих система и регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; припрема елаборате, студије, програме,  планове за развој основних регистара електронске управе; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање стручне области  електротехничко или рачунарско инжењерство или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање методологија анализе системског софтвера, објектно оријентисаног програмирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера и познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming – SQL,– писмено и усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова, познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине комуникације - усмено,


3. Радно место руководилац Групе за обезбеђивање квалитета
, у звању самостални саветник, Група за обезбеђивање квалитета, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, координира рад запослених у Групи; развија и контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; координира и контролише примену индустријских стандарда у ИТ; координира и надзире примену стандарда донетих од стране релеватних институција; дефинише процедуре за отклањање евентуалних недостатака у ИТ окружењу; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређењ; сарађује са ужим унутрашњим јединицама Канцеларије и другим органима у области примене донетих ИТ безбедносних процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; познавање Testing Frameworks и Monitoring Tools.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Testing Frameworks и Monitoring Tools писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску управу, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова. вештине комуникације - усмено,


4. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре
, у звању виши саветник,  Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, - 1 извршилац

Опис послова: Спроводи анализу јединствене информационо-комуникационе мреже органа и дефинише пројектне задатке, одржавање и рад; пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме и системског софтвера и сервиса; пројектује и надгледа имплементацију хардверских и софтверских решења за заштиту података и информација на мрежи; дефинише и надгледа послове везане за надзор и управљање мрежама; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија

података; прати развој нових технологија, тестира нова комуникациона хардверска и софтверска решења; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или из научне области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације - усмено,


5. Радно место инжењер за ИТ безбедност
, у звању виши виши саветник, Сектор за информациону безбедност, - 1 извршилац

Опис послова: Прати и користи међународне и домаће стандарде информационе безбедности; врши анализу, преглед и испитивање безбедности ИКТ система, електронских сервиса и мреже; учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација; обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему; остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; организује рад ЦЕРТ; организује одговор на пријављене или на други начин откривене безбедносне претње; обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију – писмено и  усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску управу –усмено, знање енглеског језика – писмено (превод), вештине комуникације - усмено,


6. Радно место за односе са јавношћу
, у звању самостални саветник, Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове, - 1 извршилац

Опис послова: Развија политику односа са јавношћу; конципира, развија и формулише комуникациону стратегију; координира организацију кампања, медијских и других промотивних догађаја; контролише садржај и ажурност података на интернет порталима; координира израду и припрема саопштења за јавност и припрема садржај презентација и публикација; развија и одржава односе са медијима и јавношћу; представља активности институције у медијима и промотивним догађајима; анализира извештавање медија од значаја за Канцеларију; врши и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика – писмено и усмено, знавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, познавање Уредбе о Концеларија за ИТ и електронску управу - усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања и организационих способности – писмено путем стандардизованих тестова, вештине комуникације - усмено,

 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада:
 Београд, ул. Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица које је задужена за давање обавештења: Ружица Нелки и Југослав Стојиљковић, контакт телефон: 011/3340-737. 

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

  • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).


Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 07. маја 2018. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16 и просторијама  Службе за управљање кадровима, Палата Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, II спрат, канцеларија 269.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.