Поред петнаест електронских услуга МУП-а које омогућавају онлајн давање изјава или сагласности, грађанима је на располагању нових осам услуга: Изјава/сагласност за престанак држављанства Републике Србије за малолетно дете, Изјава/сагласност за пријаву боравишта малолетног лица, држављанина Републике Србије, Сагласност власника непокретности за пријаву боравишта пунолетног лица, држављанина Републике Србије, на адресу непокретности чији је власник/сувласник, Изјава/сагласност за одјаву пребивалишта ради исељења из Републике Србије у иностранство малолетног лица, држављанина Републике Србије, Изјава/сагласност за одјаву боравишта малолетног лица, држављанина Републике Србије, Изјава/сагласност за пријаву привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана малолетног лица, држављанина Републике Србије, Пуномоћје за подношење захтева и преузимање уверења о боравишту, Пуномоћје за подношење захтева и преузимање уверења о пребивалишту.