На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10412/2017 од 25. октобра 2017. године, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу, у звању самостални саветник, у Одељењу за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова:  Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку;  координира планирање и анализу успостављања магистрале органа: координира дефинисање пројектног задатка за планирање интеграције система за идентификацију и аутентикацију на порталима; дефинише предуслове и мере за имплементацију веб сервиса и веб портала и сервисе од поверења; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за пројектовање и имплементацију портала и сервиса; припрема елаборате, студије, програме,  планове за пројектовање и имплементацију веб портала и веб сервиса; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање методологија развоја софтвера, апликација; познавање сервисно оријентисане архитектуре.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, апликација – писмено и усмено; познавање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено, познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова, вештине комуникације – усмено.

2. Радно место дизајнер интернет портала, у звању самостални саветник, у Одсеку за пројектовање и имплементацију, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова: Израђује и дизајнира стране за интернет и интранет сајт и сарађује са унутрашњим јединицама Канцеларије; планира и реализује сложене захтеве за презентацију текстова и фотографија на сајтовима специфичним алатима; предлаже мере за унапређење веб презентација органа; надзире спровођење мера за унапређење и усклађивање веб презнетација органа са прописаним стандардима; израђује анимације, видео и звучне записе за сајт; врши скенирање и обраду фотографија које се презентују на сајту; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; познавање платформи и алата за дизајн корисничког интерфејса.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање платформи и алата за дизајн корисничког интерфејса  - провера практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација – усмено, вештине комуникације - усмено.

3. Радно место програмер, у звању млађи саветник, у Одсеку за пројектовање и имплементацију, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова: Пројектује моделе података, моделе процеса и корисничког интерфејса портала; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу; израђује апликативне програме; дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање веб технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање веб технологија - практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација – усмено, вештине комуникације - усмено,

4. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу, у звању самостални саветник, у Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова:  Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку;  координира припрему планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за развој и  имплементацију информационих система и регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; припрема елаборате, студије, програме,  планове и за развој основних регистара електронске управе; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање стручне области  електротехничко или рачунарско инжењерство или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање методологија анализе системског софтвера, објектно оријентисаног програмирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање објектно оријентисаног програмирања Oracle/MSSQL database концепата и познавање релационих база – писмено и усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова, познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине комуникације - усмено,

5. Радно место шеф Одсека за пројектовање и имплементацију, у звању самостални саветник, у Одељењу за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова:  Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку;  координира припрему планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за развој и  имплементацију информационих система и регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; припрема елаборате, студије, програме,  планове и за развој основних регистара електронске управе; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање стручне области  електротехничко или рачунарско инжењерство или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање методологија анализе системског софтвера, објектно оријентисаног програмирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера и познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming – SQL,– писмено и усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова, познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине комуникације - усмено,

6. Радно место руководилац Групе за обезбеђивање квалитета, у звању самостални саветник, у Сектору за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, координира рад запослених у Групи; развија и контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; координира и контролише примену индустријских стандарда у ИТ; координира и надзире примену стандарда донетих од стране релеватних институција; дефинише процедуре за отклањање евентуалних недостатака у ИТ окружењу; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређењ; сарађује са ужим унутрашњим јединицама Канцеларије и другим органима у области примене донетих ИТ безбедносних процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; познавање Testing Frameworks и Monitoring Tools.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Testing Frameworks и Monitoring Tools писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску управу, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова. вештине комуникације - усмено,

7. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре, у звању виши саветник, у Одсеку за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, - 1 извршилац

Опис послова: Спроводи анализу јединствене информационо-комуникационе мреже органа и дефинише пројектне задатке, одржавање и рад; пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме и системског софтвера и сервиса; пројектује и надгледа имплементацију хардверских и софтверских решења за заштиту података и информација на мрежи; дефинише и надгледа послове везане за надзор и управљање мрежама; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; прати развој нових технологија, тестира нова комуникациона хардверска и софтверска решења; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или из научне области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације - усмено,

8. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре на Linux и VMware платформа, у звању виши саветник, у Одсеку за развој и одржавање мрежних сервиса, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, - 1 извршилац

Опис послова: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;   одређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима којим се минимизира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство, или научне области организационе науке односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола – писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације - усмено,

9. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре на Microsoft платформи, у звању виши саветник, у Одсеку за развој и одржавање мрежних сервиса, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, - 1 извршилац

Опис послова: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;бодређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Windows окружењима којим се минимизира број сигурносних инцидената уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или научне области организационе науке или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит; знање инсталације, администрирања и одржавања кластера у Microsoft Hyper-V и storage окружењу; познавање сигурносних проблема и криптографских технологија; познавање сигурносних алата; познавање мрежних протокола; познавање елемената мрежне инфраструктуре.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање инсталације, администрирања и одржавања кластера у Microsoft Hyper-V и storage окружењу; познавање сигурносних проблема и криптографских технологија; познавање сигурносних алата; познавање мрежних протокола; познавање елемената мрежне инфраструктуре – писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено, вештине комуникације - усмено,

10. Радно место руководилац Групе за стручну подршку примене стандардизације развоја информационо комуникационих технологија, у звању самостални саветник, у Одељењу за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију и сертификацију, - 1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, координира и контролише рад Групе; идентификује потребе за стручну подршку; организује, координира и контролише стручну подршку у области стандардизације развоја информационо комуникационих технологија; координира припрему извештаја о спроведеним активностима; кординира и прати реализацију стручне подршке; израђује извештаје из делокруга Групе; организује израду упутстава, промотивног и другог материјала; врши и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основим академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; знање енглеског језика и рада на рачунару; положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика – писмено, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова, познавање Закона о општем управном поступку, Уредбе о Канцеларији за ИТ и електорнску управу - усмено, вештине комуникације - усмено,

11. Радно место инжењер за ИТ безбедност у звању виши виши саветник, у звању самостални саветник, у Сектору за информациону безбедност, - 1 извршилац

Опис послова: Прати и користи међународне и домаће стандарде информационе безбедности; врши анализу, преглед и испитивање безбедности ИКТ система, електронских сервиса и мреже; учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација; обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему; остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; организује рад ЦЕРТ; организује одговор на пријављене или на други начин откривене безбедносне претње; обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију – писмено и  усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску управу –усмено, знање енглеског језика – писмено (превод), вештине комуникације - усмено,

12. Радно место за финансијске послове, у звању самостални саветник, у Сектору за правне, кадровске, финансијске и административне послове, - 1 извршилац

Опис послова: Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана и стара се о економичном трошењу буџетских средстава; припрема  предлоге  средњорочног и годишњег програмског буџета и Предлог програма распореда и коришћења средстава за програме и пројекте; припрема предлоге и образложења за промену апропријација и квота, врши сравњивање и консолидовање финансијских података, усклађује стања Главне књиге Трезора са помоћним књигама; врши контролу законитости, рачуноводсвене исправности и веродостојности финансијских докумената; учествује у припреми предлога плана јавних набавки; припрема Завршни рачун, односно Извештај о извршењу буџета и када је потребно о одступању од буџета;  обавља и друге послове по налогу помоћника директора.   

Услови: Стечено високо образовање у пољу економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештине комуникације - усмено,

13. Радно место за односе са јавношћу, у звању самостални саветник, у Сектору за правне, кадровске, финансијске и административне послове, - 1 извршилац

Опис послова: Развија политику односа са јавношћу; конципира, развија и формулише комуникациону стратегију; координира организацију кампања, медијских и других промотивних догађаја; контролише садржај и ажурност података на интернет портала; координира израду и припрема саопштења за јавност и припрема садржај презентација и публикација; развија и одржава односе са медијима и јавношћу; представља активности институције у медијима и промотивним догађајима; анализира извештавање медија од значаја за Канцеларију; врши и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  знање енглеског језика – писмено и усмено, знавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, познавање Уредбе о Концеларија за ИТ и електронску управу - усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања и организационих способности – писмено путем стандардизованих тестова, вештине комуникације - усмено,

14. Радно место за административне послове, у звању референт, у Сектору за правне, кадровске, финансијске и административне послове, - 1 извршилац

Опис послова: Прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката из делокруга Канцеларије; прима и разврстава службену пошту и другу документацију;води евиденције из делокруга рада Канцеларије; припрема материјал, заказује и води евиденцију састанка, рокова и обавеза руководиоца;  врши комуникацију са странкама путем телефона; спроводи странке према протоколу; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено средње образовање; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика – усмено, познавање Уредбе о канцеларијском пословању - усмено, знавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару,вештине комуникације - усмено,


ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада:
 Београд, ул. Катићева 14

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Дечанска 8а, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица које је задужена за давање обавештења: Ружица Нелки и Југослав Стојиљковић, контакт телефон: 011/3340-737. 

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  • за радна места под редним бројевима 10, 11, 13. и 14. оригинал или оверена фотокопија доказа о знању енглеског језика;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 13. децембра 2017. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Београд, Дечанска 8а и просторијама  Службе за управљање кадровима, Палата Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, II спрат, канцеларија 269.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.