Систем за размену података

Свим државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења омогућено је да путем Система за размену података (стари назив еЗУП) врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

 

Закон о општем управном поступку утврдио је обавезу органа који води управне поступке да по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција. Закон је прописао да од странке, орган може захтевати само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

 

У складу са Правилником о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку, на Систему за размену података доступни су подаци о чињеницама из службених евиденција који одговарају садржини данашњих извода, уверења и потврда.

Прибављање података електронским путем омогућено је преко Система за размену података, односно путем електронских услуга за размену података у оквиру информационог система.