eЗУП (еУпис)

Закон о општем управном поступку утврдио је обавезу органа који води управне поступке да по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција. Закон је прописао да од странке, орган може захтевати само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Прибављање података електронским путем омогућено је преко информационог система на Порталу еУправа (еЗУП), односно путем електронских услуга за размену података у оквиру информационог система. Подаци који су доступни у форми скупова података наведених у члану 12. став 4. Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција одговарају садржини данашњих извода, уверења и потврда.

еЗУП укључује 23 сервиса.

 

Прописи и упутства: