Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: 
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16. 
 
II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Projektant za razvoj portala i veb prezentacija, zvanje savetnik, u Odseku za web i sistemske servise, Sektor za standarde digitalizacije, 1 izvršilac,

                Opis poslova: Planira i analizira portal i veb prezentaciju; razvija i dizajnira portale i veb prezentacije; prati održavanje portala i veb prezentacija; unapređuje postojeće portale i veb prezentacije; prati korisnička iskustava primenom odgovarajućih alata; radi na unapređenju korisničkog iskustva; prati standarde i preporuka iz oblasti razvoja veb prezentacija; sačinjava izveštaje o posećenosti portala i veb prezentacija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

                    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja prirodno - matematičkih nauka ili tehničko - tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

  1. Rukovodilac Grupe za posebne projekte, zvanje viši savetnik, u Grupi za posebne projekte; Odeljenje za implementaciju sistema; 1 izvršilac,

Opis poslova: Rukovodi i organizuje rad Grupe, nadzire i usmerava rad zaposlenih u Grupi; definiše probleme čije delotvorno rešavanje bi se postiglo implementacijom projekata od posebnog značaja, odnosno odgovarajućeg informacionog sistema; koordinira izradu i izrađuje analizu tehničkih opcija tokom procesa razvoja informcionog sistema; definiše probleme koji mogu da nastanu tokom procesa razvoja informacionog sistema i predlaže mere za njihovo i delotvorno rešavanje; izrađuje analize tehničke, ekonomske, organizacione i operativne izvodljivosti posebnih projekata i sistemske analize zahteva vezanih za projekte od posebnog zanačaja; učestvuje u projektovanju informacionog sitema kojim se realizuje poseban projekat; koordinira testiranje razvijenih informacionih sistema, obuka i edukacija kadrova za korišćenje razvijenih informacionih sistema; obavalja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja prirodno - matematičkih nauka ili tehničko – tehnoloških ili društveno - humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada je Beograd, Katićeva 14-16.


III U izbornom postupku proveravaju se:

Opšte funkcionalne kompetencije i to:

  • Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa (pisano);
  • Digitalna pismenost proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
  • Poslovna komunikacija proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 1

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada - Oblast rada informatički poslovi - informaciona bezbednost, proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto Propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa –Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije orga, proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - Softveri i programski jezici -  CMS, proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Strani jezik – engleski jezik nivo B2 - proveravaće se pismeno putem testa.

 

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 2

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada - Informatički poslovi - informaciona bezbednost, proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada - Poslovi rukovođenja: strategije i kanale komunikacije, proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto Propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o elektronskoj upravi proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto Softveri (posebni softveri neophodni za rad na radnom mestu) -  elektronska pošta,  DNS serveri, web hosting, oracle infrstruktura, proveravaće se putem simulacije (pisano).

 

Za radno mesto broj 1 i 2 ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet), proveravaće  se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

Procena motivacije za rad na radnom mestu i stepena prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ul. Katićeva 14-16 , 11000 Beograd, sa naznakom ''za javni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta''.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja:

Ružica Nelki, telefon 011/3340-737, od 10:00 do 13:00 časova svakog radnog dana.

VI Opšti uslovi za zaposlenje:

Državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik na javnom konkursu punoletan; da učesniku na javnom konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci.

VII Rok za podnošenje prijave:

Rok za podnošenje prijava jeste 8 (osam) dana i počinje da teče prvog narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronske uprave www.ite.gov.rs 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili na neposredno na adresu: ul. Katićeva 14-16, 11000 Beograd.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrazcu prijave koja je dostupna na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs  i na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu www.ite.gov.rs  ili u štampanoj verziji u poslovnim prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ul. Katićeva 14-16, 11000 Beograd (tel. 011/3340-737).

Napomena:

Da bi kandidat bio oslobođen testiranja opšte funkcionalne kompetencije – digitalna pismenost, neophodno da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi važeći Sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokazi o poznavanju rada na računaru se dostavljaju u orginalu ili u formi overene fotokopije.

Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen konkursom i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije - strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

 

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom:

Orginal ili overena fotokopija Uverenja o državljanstvu; orginal ili overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih; orginal ili overena fotokopija Diplome kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; orginal ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; orginal ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akt iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo.)

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi orginal ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u orginalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018), je propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja navedenog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava. Da osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa počev od 01.03.2017. godine. Da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 01.03.2017. godine, a do imenovanja javnog beležnika.

Svi dokazi se prilažu u orginalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljaljnstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbama člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), propisano je da u postupku koji se pokreće na zahtev stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti iz prijavu sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat u delu Izjave u Obrazcu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija, odnosno da li želi da Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

X Rok za podnošenje dokaza:

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisano se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ul. Katićeva 14-16, 11000 Beograd.

XI Trajanje radnog odnosa:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 (šest) meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da predmetni ispit polože do okončanja probnog rada (u roku od 6 (šest) meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.)

U skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018), je propisano da su kandidatima pri zapošljavanju u državnim organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

XII Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku:

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrazcu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 16. 05.2022. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem pošte na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem telefona.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbije, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 2, II sprat, kancelarija 269, 11070 Beograd, Novi Beograd. Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u poslovnim prostorijama Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ul. Katićeva 14-16, 11000 Beograd. Učesnicima konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrazcima.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koja je imenovana od strane direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Predmetni oglas objavljuje se na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs  na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu – www.ite.gov.rs  na portalu e-uprave – www.euprava.gov.rs na oglasnoj tabli, internet prezentaciji – www.nsz.gov.rs i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u predmetnom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.