Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja vodi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10), na osnovu usmenog ili pismenog zahteva.

 

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronske uprave bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obaveštava tražioca o posedovanju informacije, stavlja na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdaje ili upućuje kopiju tog dokumenta.

 

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, koji je besplatan, vrši se u službenim prostorijama organa vlasti. Tražilac može iz opravdanih razloga zahtevati da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija tražena.

 

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Vlada propisuje troškovnik. Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima propisanim članom 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

 

Kontakt :

kancelarija@ite.gov.rs

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti